Historie cesty Paddleboardu do Čech

Již ve starověkých kulturách Afriky a Jiní Ameriky se pouívaly rzné typy plavidel, na kterch se stálo a byly uvádny do pohybu pomocí odráení od dna holí na rybaení, i kopím ureném k boji (Addison, 2013).

Zkráceně:

1. Afrika a Jižní Amerika
2. Hawaii (50. a 60 léta 20. století)
3. Los Angeles (2004 a dále)
4. Česko 🇨🇿 (od 2009 s firmou Starboard)

Je pom
rnobtíné urit, kde moderní pojetí SUP (Stand Up Paddleboarding) opravdu zapoalo. Vtina textodkazuje na instruktory surfingu v padesátch a šedesátých letech na Hawaii, kteí delí pádlo vyuívali k pohybu ve stoje pro to, aby mohli lépe fotit ostatní surfae. Surfing a Stand Up Paddling je tedy úzce spjat, coje vidt i na vslednch listinách souasnch mezinárodních soutěžích, kdy vtina dominujících jezdcpochází ze surfing zázemí.

Do roku 2004 se jednalo spí
e o alternativu k surfingu pevánna Hawaii, dokud Rich Thomas, vietnamskveterán nepedstavil sport Kalifornii s velkm úsmvem a osvěžujícím pístupem. Jeho podporou a udávání tónu tehdejí komunitpipravil pdu pro rst. Thomas utvořil věrný kmen v San Diegu, odkud se zaali vynoovat lidé jak Bob Long, zakladatel prvního obchodu se SUP vybavením - West Coast Paddle Sports. Následovali dalí specializované obchody, tak produkce nového, pizpsobeného vybavení (Addison, 2013).

,,V Kalifornii mlo moderní pádlování ve stoje jasné surfaské ddictví a stalo se známé téměř jako exkluzivní surfaská aktivita, pinejmením do roku 2005.’' (Addison, 2013)

Mnoho lidí za
alo praktikovat pádlování ve stoje nejen ke sjíždění vln, ale také k cviení jógy na stabilnjích prknech, pilates, k jízdna rovné vodve vnitrozemí, covedlo k formování prvních závod. Pádlování ve stoje se zaalo objevovat i na divoké vod, od klidnjích proudpo vyšší tídy peejí. Zaaly vznikat nové disciplíny, díky emuse paddle-boarding začal rozšiřovat z Kalifornie a Havaje, jakoto proslulch turistickch destinací, do celého světa.

Do Čech se paddle-boarding dostává v roce 2009 díky firmStarboard v zastoupení Patrika Hrdiny, bvalého olympionika ve Wing-Surfingu. První board je pevn, postupnse ale zainají objevovat nafukovací, kvli kterm se paddle-boarding dostává mezi irí veejnost a získává na vtí oblíbenosti.

SUP v Praze, 2009

Zpět na blog

Napište komentář